Ustawa Prawo ochrony środowiska

USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

Przepisy ogólne

Dział I
Zakres obowiązywania ustawy
Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:
1)   zasady ustalania:
a)  warunków ochrony zasobów środowiska,
b)  warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
c)  kosztów korzystania ze środowiska;
2)   udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
3)   udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska;
4)   obowiązki organów administracji;
5)   odpowiedzialność i sankcje.
Art. 2. 1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem tytułu I działu IV rozdziału 1 i 2, nie stosuje się do spraw uregulowanych w przepisach prawa atomowego.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:
1)   obowiązku posiadania pozwolenia,
1a)  wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
2)   ponoszenia opłat,
w razie prowadzenia działań ratowniczych.
2a. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie hałasu powstającego w związku z powszechnym korzystaniem ze środowiska.
3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)).
4. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy administracji właściwe w sprawach tej ochrony określają przepisy odrębne.